ImageImage

Leerlingenzorg

Het volgen van de ontwikkeling van leerlingen

Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat alle leerlingen een plek krijgen op een school bij voorkeur in de buurt, passend bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden, zodat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Het doel van ons onderwijs is om leerlingen te vormen in de breedste zin van het woord op weg naar volwassenheid, om ze wereldwijs te maken.

Als school hebben we daarom de doelen op cognitief én sociaal-emotioneel gebied helder geformuleerd. Daarbij houden we rekening met de verschillen tussen leerlingen. Gedurende de schoolloopbaan volgen wij alle kinderen in hun ontwikkeling op verschillende gebieden. Om de leerontwikkeling (cognitieve ontwikkeling) van een kind zo goed mogelijk te kunnen volgen wordt de leerstof systematisch gepland, worden doelen vastgesteld en worden regelmatig toetsen afgenomen. De resultaten die de leerlingen behalen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem.

Extra ondersteuning

Doordat we leerlingen nauwkeurig volgen, zien we ook goed of het aanbod dat wij doen passend voor leerlingen is. Als er wat extra nodig is, gaan wij daarover met de leerling en ouders in gesprek. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van leren (zoals extra uitdaging) of op het gebied van gedrag.

Bij het bieden van extra ondersteuning werken we opbrengst- en handelingsgericht. Dat betekent concreet dat we duidelijk maken welke resultaten / ontwikkeling we bij de leerling willen zien en voortdurend met alle betrokkenen afstemmen wat nodig is om deze groei bereiken. Door scholingen en nauwe samenwerking met externe deskundigen en ambulante begeleiders is inmiddels de nodige expertise aanwezig op het gebied van passend onderwijs (o.a. taalontwikkelingsstoornissen, autisme en (hoog)begaafdheid).