ImageImage

Medezeggenschapsraad (MR)

De Wereldwijzer heeft een actieve en betrokken MR (Medezeggenschapsraad). De MR komt 6 keer per jaar bij elkaar en bestaat uit 2 leerkrachten en 2 ouders. Ook de directie is (deels) bij de vergaderingen aanwezig.

Waarom een MR?

In Nederland is elke school verplicht om een MR in te stellen. Deze moet bestaan uit ouders en personeelsleden. Bij de Wereldwijzer zijn dat 2 leerkrachten en 3 ouders. Het is de taak van de MR om de kwaliteit van de school en het welzijn van de leerlingen en het team te bewaken. In de statuten wordt nadrukkelijk gewezen op de taak dat de MR zich in moet zetten voor openheid en gelijke behandeling van mensen.

Hoe werkt de MR?

De MR komt tenminste 5 keer per jaar bij elkaar. Voor de pauze is er overleg met de directie en na de pauze bespreekt de MR de lopende zaken. De MR heeft een jaaragenda met onderwerpen zoals de begroting, schoolgids, leerlingenaantallen, formatie en allerlei lopende zaken. Naast de vergaderingen stemmen zij regelmatig af met elkaar.

Bevoegdheden MR

De directie vraagt instemming van de MR voor diverse besluiten en plannen. Voorbeelden hiervan zijn een meerjarig schoolplan, een schoolveiligheidsplan & aanpassing van onderwijskundige doelstellingen. Daarnaast kan de MR adviseren bij besluiten. Voorbeelden hiervan zijn vaststellen lesrooster, financieel beleid en formatie. Naast deze formele taken en bevoegdheden wil de MR meedenken over publiciteit, profilering en andere zaken. Hiervoor stellen we commissies in: bijvoorbeeld de website commissie en de naschoolse activiteiten commissie.

GMR (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)

De GMR waarborgt de belangen van alle Medezeggenschapsraden van de 30 PCOU scholen. De MR wordt op de hoogte gehouden door de GMR door de notulen en stukken te versturen.

Wie zitten er in de MR?

Birgit de Lange (leerkracht)

Tess Linnebank (leerkracht)

Janneke van Doren (ouder)

Nassira Khatt (ouder)

Meedenken? Graag!

Als vertegenwoordigers van het team en de ouders stellen we opmerkingen en vragen zeer op prijs. We zijn altijd persoonlijk aan te spreken. Het emailadres van de MR is: mr@wwutr.nl.
Stuur een e-mail